Sesja Rady Gminy z dnia 21.12.2012 

 

 

 • Uchwała nr VI/XXV/215/12 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 • Uchwała nr VI/XXV/216/12 w sprawie dopłaty do ceny ścieków sanitarnych odprowadzanych na gminną oczyszczalnię ścieków w Strzeszowie.
 • Uchwała nr VI/XXV/217/12 w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Wójta Gminy Wisznia Mała
 • Uchwała nr VI/XXV/218/12 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Wisznia Mała.
 • Uchwała nr VI/XXV/219/12 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2013 roku.
 • Uchwała nr VI/XXV/220/12 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
 • Uchwała nr VI/XXV/221/12 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości.
 • Uchwała nr VI/XXV/222/12 w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wisznia Mała.
 • Uchwała nr VI/XXV/223/12 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowania odpadami komunalnymi.
 • Uchwała nr VI/XXV/224/12 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Szewce na lata 2013 – 2020.
 • Uchwała nr VI/XXV/225/12 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wisznia Mała na lata 2013 - 2020.
 • Uchwała nr VI/XXV/226/12 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/IX/79/11 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego z siedzibą w Szewcach.
 • Uchwała nr VI/XXV/227/12 uchylająca uchwałę Nr VI/XX/178/12 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Kryniczno o nazwie MPZP POLIGON III.
 • Uchwała nr VI/XXV/228/12 w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Kryniczno o nazwie POLIGON III z ustaleniami „Studium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania przestrzennego Gminy Wisznia Mała”.
 • Uchwała nr VI/XXV/229/12 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Kryniczno o nazwie MPZP POLIGON III.
 • Uchwała nr VI/XXV/230/12 w sprawie nadania nowego Statutu jednostki budżetowej pod nazwą Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych Gminy Wisznia Mała.

Wytwarzający informację: Rada Gminy


Publikujący informację: Michał Żmijewski admin@wiszniamala.pl


Odpowiedzialny za treść: Rada Gminy


Ważne od: 2012-12-21 11:00:00


 

Załączniki

VI/XXV/219/12

Data: Brak danych Rozmiar: 309.62k Format: .pdf Pobierz

VI/XXV/220/12

Data: Brak danych Rozmiar: 72.7k Format: .pdf Pobierz

VI/XXV/221/12

Data: Brak danych Rozmiar: 274.84k Format: .pdf Pobierz

VI/XXV/218/12

Data: Brak danych Rozmiar: 33.34k Format: .pdf Pobierz

VI/XXV/217/12

Data: Brak danych Rozmiar: 72.13k Format: .pdf Pobierz

VI/XXV/215/12

Data: Brak danych Rozmiar: 51.25k Format: .pdf Pobierz

VI/XXV/216/12

Data: Brak danych Rozmiar: 52.8k Format: .pdf Pobierz

VI/XXV/222/12

Data: Brak danych Rozmiar: 494.88k Format: .pdf Pobierz

VI/XXV/223/12

Data: Brak danych Rozmiar: 89.05k Format: .pdf Pobierz

VI/XXV/228/12

Data: Brak danych Rozmiar: 97.26k Format: .pdf Pobierz

VI/XXV/229/12

Data: Brak danych Rozmiar: 551.57k Format: .pdf Pobierz

VI/XXV/227/12

Data: Brak danych Rozmiar: 68.31k Format: .pdf Pobierz

VI/XXV/226/12

Data: Brak danych Rozmiar: 39.66k Format: .pdf Pobierz

VI/XXV/224/12

Data: Brak danych Rozmiar: 2.57M Format: .pdf Pobierz

VI/XXV/225/12

Data: Brak danych Rozmiar: 3.1M Format: .pdf Pobierz

VI/XXV/230/12

Data: Brak danych Rozmiar: 106.21k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 441
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Wisznia Mała
Osoba wprowadzająca informację : Michał Żmijewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Michał Żmijewski
Czas wytworzenia: 2012-12-21 11:00:00
Czas publikacji: 2012-12-21 11:00:00
Data przeniesienia do archiwum : Brak