Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wisznia Mała na lata 2017-2022. 

 

Na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami) oraz § 3 ust. 2  i § 2 ust. 3 pkt 6 w związku § 5 ust. 1 pkt. 3 i 4 Uchwały Nr VII/VII/63/15 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wisznia Mała (Dz. Urz. Wojew. Dolnośląskiego z 2015 r., poz. 2539),
Wójt Gminy Wisznia Mała
przedkłada do konsultacji społecznych projekt

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wisznia Mała na lata 2017-2022.

 

I. CEL I PRZEDMIOT KONSULTACJI:

Celem przeprowadzenia na terenie Gminy Wisznia Mała konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wisznia Mała, jest zebranie od mieszkańców propozycji, uwag i opinii dotyczących projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wisznia Mała na lata 2017-2022.

Konsultacjami społecznymi zostaną objęci wszyscy mieszkańcy Gminy Wisznia Mała.

II. TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA KONSULTACJI
Termin rozpoczęcia konsultacji: 16 maja 2017 r.
Termin zakończenia konsultacji: 30 maja  2017 r.

III. OBSZAR TERYTORIALNY KONSULTACJI
Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną na terenie gminy Wisznia Mała.

IV. FORMA KONSULTACJI
Składanie propozycji, opinii i uwag za pomocą elektronicznej skrzynki e-mailowej: gops@wiszniamala.pl lub ug@wiszniamala.pl
Składanie propozycji, opinii i uwag w formie pisemnej  w Gminnym Osrodku Pomocy Społecznej w Wiszni Małej, ul. Wrocławska 2 w godzinach pracy tj.: poniedziałek, wtorek, czwartek: 08:00 – 16:00, środa: 08:00 – 17:00; piątek: 08:00 – 15:00.

V. MIEJSCE KONSULTACJI
Propozycje, opinie i uwagi będą zbierane poprzez:
wypowiedzi – wpisy - wiadomości mieszkańców za pomocą elektronicznej skrzynki e-mailowej: gops@wiszniamala.pl lub ug@wiszniamala.pl
przyjmowanie ich w formie pisemnej na „Formularzu uwag do projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wisznia Mała na lata 2017-2022 zwanym dalej „formularzem uwag” – stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia,
wypełniony formularzu uwag należy w terminie określonym w pkt. II przesłać na adres skrzynki e-mailowej: gops@wiszniamala.pl lub ug@wiszniamala.pl, wysłać na adres pocztowy Urzędu Gminy Wisznia Mała bądź złożyć ją w Punkcie Obsługi Petenta Urzędu.

VI. SPOSÓB POINFORMOWANIA O WYNIKACH KONSULTACJI
Informacja o przeprowadzeniu konsultacji społecznych oraz ich wynikach podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wisznia Mała, stronie internetowej Gminy Wisznia www.wiszniamala.pl oraz BIP

VII. OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA PROCES KONSULTACJI
Przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji powierzono Agnieszce Gaweł-Karwatka – Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiszni Małej.


Wisznia Mała, dnia 08.05.2017 r.

Załączniki (do pobrania ze strony WWW):

  1. Projekt  Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wisznia Mała na lata 2017-2022.
  2. FORMULARZ ZGŁASZANIA OPINII, UWAG I PROPOZYCJI do  Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wisznia Mała na lata 2017-2022.
  3. Zarządzenie Nr 79/17 Wójta Gminy Wisznia Mała z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu  Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wisznia Mała na lata 2017-2022.
 

Załączniki

Ogłoszenie.pdf

Data: 2017-05-09 15:08:50 Rozmiar: 100.16k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie i Formularz Uwag.pdf

Data: 2017-05-09 15:08:54 Rozmiar: 158.88k Format: .pdf Pobierz

Strategia_Rozwiazywania_Problemow_Spolecznych.pdf

Data: 2017-05-24 14:13:46 Rozmiar: 909.19k Format: .pdf Pobierz

sprawozdanie-strategia.pdf

Data: 2017-06-02 13:02:20 Rozmiar: 62.62k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 869
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Wisznia Mała
Osoba wprowadzająca informację : Tomasz Grzeliński
Osoba odpowiedzialna za informację : Tomasz Grzeliński
Czas wytworzenia: 2017-05-08 14:53:46
Czas publikacji: 2017-05-08 15:00:42
Data przeniesienia do archiwum : Brak