Projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Wisznia Mała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok 

 

 

Na podstawie art. 5a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) oraz Uchwały Nr VII/VII/63/15 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami pożytku

Wójt Gminy Wisznia Mała

przedkłada do konsultacji społecznych projekt Rocznego Programu Współpracy  Gminy Wisznia Mała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.

 

I. CEL I PRZEDMIOT KONSULTACJI:

 

Celem przeprowadzenia na terenie Gminy Wisznia Mała konsultacji społecznych jest umożliwienie zgłoszenia uwag i opinii przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do projektu „RocznyProgram Współpracy  Gminy Wisznia Mała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok” .

 

II. TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA KONSULTACJI

Termin rozpoczęcia konsultacji: 25 października 2017 r.

Termin zakończenia konsultacji: 09 listopada 2017 r.

 

III. OBSZAR TERYTORIALNY KONSULTACJI

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną na terenie gminy Wisznia Mała.

 

IV. FORMA KONSULTACJI

  1. Składanie propozycji, opinii i uwag za pomocą elektronicznej skrzynki e-mailowej: a.pietrzyk@wiszniamala.pl lub ug_wiszniamala@wiszniamala.pl

  2. Składania propozycji, opinii i uwag w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Wisznia Mała (ul. Wrocławska 9 – Punkt Obsługi Klienta) w godzinach pracy Urzędu tj.: poniedziałek, wtorek, czwartek: 08:00 – 16:00, środa: 08:00 – 17:00; piątek: 08:00 – 15:00

 

V. MIEJSCE KONSULTACJI

Propozycje, opinie i uwagi będą zbierane poprzez:

  1. wypowiedzi – wpisy - wiadomości mieszkańców za pomocą elektronicznej skrzynki e-mailowej: a.pietrzyk@wiszniamala.pl lub ug_wiszniamala@wiszniamala.pl

  2. przyjmowanie ich w formie pisemnej na „Formularzu uwag do projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Wisznia Mała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok” zwanym dalej „formularzem uwag” – stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia,

  3. wypełniony formularz uwag należy w terminie określonym w pkt. II:

  4. przesłać na adres skrzynki e-mailowej: a.pietrzyk@wiszniamala.pl lub ug_wiszniamala@wiszniamala.pl, wysłać na adres pocztowy Urzędu Gminy Wisznia Mała bądź złożyć w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu,

 

VI. SPOSÓB POINFORMOWANIA O WYNIKACH KONSULTACJI

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji społecznych oraz ich wynikach podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wisznia Mała, stronie internetowej Gminy Wisznia www.wiszniamala.pl oraz BIP Urzędu Gminy wisznia Mała

 

VII. OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA PROCES KONSULTACJI

Przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji powierzono Annie Pietrzyk – podinspektorowi ds. promocji i współpracy Urzędu gminy Wisznia Mała.

 

Wójt Gminy Wisznia Mała

Jakub Bronowicki

 

Wisznia Mała, dnia 17.10.2017 r.

 

Załączniki (do pobrania ze strony WWW):

  1. Projekt Rocznego Programu Współpracy  Gminy Wisznia Mała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok

 

  1. FORMULARZ ZGŁASZANIAOPINII, UWAG I PROPOZYCJI do Rocznego Programu Współpracy  Gminy Wisznia Mała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok

 

  1. Zarządzenie Nr 153/2017 Wójta Gminy Wisznia Mała z dnia 17 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

 

Załączniki

OGLOSZENIE.pdf

Data: 2019-01-02 14:19:49 Rozmiar: 61.6k Format: .pdf Pobierz

01-PROGRAM.pdf

Data: 2017-10-17 14:54:48 Rozmiar: 195.07k Format: .pdf Pobierz

02-FORMULARZ.docx

Data: 2017-10-17 14:54:53 Rozmiar: 14.15k Format: .docx Pobierz

03-ZARZADZENIE.pdf

Data: 2019-01-02 14:19:49 Rozmiar: 115.29k Format: .pdf Pobierz

04-SPRAWOZDANIE.pdf

Data: 2017-11-14 21:35:21 Rozmiar: 44.2k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 410
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Wisznia Mała
Osoba wprowadzająca informację : Tomasz Grzeliński
Osoba odpowiedzialna za informację : Tomasz Grzeliński
Czas wytworzenia: 2017-10-17 14:39:29
Czas publikacji: 2019-01-02 16:23:35
Data przeniesienia do archiwum : Brak