Podstawowa kwota dotacji przedszkolnej na 2018 r. 

 

 

Na podstawie art. 12. ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finasowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203) Gmina Wisznia Mała ogłasza, że:

Podstawowa roczna kwota dotacji dla przedszkola na rok 2018 - aktualizacja maj 2018

9 306,12

Kwota dotacji celowej na ucznia z budżetu na rok 2018

1 370,00

Miesięczna kwota dotacji pomniejszona o dotację celową

775,51

75% miesięcznej podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli

581,63

50% miesięcznej podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego

387,75

Dane dotyczące algorytmu subwencji oświatowej według metryczki
na 2018 rok

 

Kwota miesięczna przewidziana dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi
i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, objętych odpowiednio wychowaniem
i kształceniem specjalnym w przedszkolach (na podstawie odpowiednio orzeczeń
o potrzebie kształcenia specjalnego albo potrzebie zajęć rewalidacyjno wychowawczych wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy (P55)

4 416,36

Kwota miesięczna przewidywana na dzieci niewidome i słabowidzące, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, posiadające orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolach,oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego (P60)

1348,15

Kwota miesięczna przewidziana na dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolach ( na podstawie opinii, o których mowa w art.11 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) (P57)

390,50

Statystyczna liczba dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wisznia Mała, pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych w tych przedszkolach, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wynosi

157

 

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji nastąpi:

  1. w miesiącu roku budżetowego następującym po miesiącu, w którym upłynęło 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok budżetowy,
  2. w październiku roku budżetowego.

Aktualizacja statystycznej liczby dzieci nastąpi w październiku roku budżetowego.

 

Liczba odwiedzin : 1230
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Wisznia Mała
Osoba wprowadzająca informację : Michał Żmijewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Michał Żmijewski
Czas wytworzenia: 2018-03-13 11:47:21
Czas publikacji: 2018-10-25 13:35:34
Data przeniesienia do archiwum : Brak