Podstawowa kwota dotacji przedszkolnej na 2019 r. 

 

 

Na podstawie art. 12. ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finasowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203) Gmina Wisznia Mała ogłasza, że

Podstawowa roczna kwota dotacji dla przedszkola na rok 2019 11 064,22
Kwota dotacji celowej na ucznia z budżetu na rok 2018 1 403,00
Dane dotyczące algorytmu subwencji oświatowej według metryczki na 2019 rok  
Kwota miesięczna przewidziana dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, objętych odpowiednio wychowaniem i kształceniem specjalnym w przedszkolach (na podstawie odpowiednio orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego albo potrzebie zajęć rewalidacyjno wychowawczych wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy) (P60) 4 545,32
Kwota miesięczna przewidziana na dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolach ( na podstawie opinii, o których mowa w art.11 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) (P62) 401,90
kwota miesięczna przewidziana dla dzieci niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, objętych kształceniem specjalnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego)-wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (P65) 1 387,52
Statystyczna liczba dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wisznia Mała, pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych w tych przedszkolach, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wynosi  157,33
Statystyczna liczba dzieci niepełnosprawnych w tych przedszkolach, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wynosi  0,33

 

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji nastąpi:

  1. w miesiącu roku budżetowego następującym po miesiącu, w którym upłynęło 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok budżetowy;
  2. w październiku roku budżetowego.    

Aktualizacja statystycznej liczby dzieci nastąpi w październiku roku budżetowego.

 

Liczba odwiedzin : 178
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Wisznia Mała
Osoba wprowadzająca informację : Michał Żmijewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Michał Żmijewski
Czas wytworzenia: 2019-03-12 12:08:30
Czas publikacji: 2019-03-12 12:12:33
Data przeniesienia do archiwum : Brak