Klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Wisznia Mała 

 

 

Wolne kierownicze stanowiska urzędnicze oraz wolne stanowiska urzędniczeW związku z obowiązującymi zasadami naboru na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze oraz wolne stanowiska urzędnicze, wynikającymi z ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych [Dz. U. z 2018 r., poz. 1260, ze zm.]  oraz  Zarządzenia NR 50/09 Wójta Gminy  Wisznia Mała  z dnia  30 IX 2009r. w sprawie regulaminu przeprowadzania naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Wisznia Mała oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, w tym miejscu publikowane będą:
    • ogłoszenia Wójta Gminy Wisznia Mała o naborze
    • informacje o wyniku naboru


Klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Wisznia Mała


Zgodnie z art. 13 i 15 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż:

Administratorem danych osobowych osób fizycznych - kandydatów uczestniczących w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Wisznia Mała, jest Wójt - Urząd Gminy Wisznia Mała z siedzibą w Wiszni Małej ul. Wrocławska 9.

1. Inspektor ochrony danych w Gminie Wisznia Mała - Urzędzie Gminy Wisznia Mała:

Dane kontaktowe:
Inspektor ochrony danych:
Urząd Gminy Wisznia Mała, ul. Wrocławska 9, 55-114 Wisznia Mała –  Marek Adamaszek
telefon: 608 294 903,
e-mail:  iod@wiszniamala.pl.

2. Dane osobowe kandydata na wolne stanowisko urzędnicze przetwarzane są w oparciu o przepisy prawa (w szczególności Kodeksu pracy i/lub innych przepisów szczególnych) i ich podanie jest konieczne w celu wypełnienia obowiązku prawnego, jakim jest zgodne z przepisami zatrudnianie pracownika w Urzędzie Miasta Szczecin oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczej związanej z zatrudnieniem. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora będzie skutkować niemożnością realizacji procesu zatrudnienia. Pozostałe dane osobowe przetwarzane są na podstawie Pani/ Pana dobrowolnej zgody.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych- tj. przez okres 3 miesięcy od zakończenia    procesu rekrutacji.
Administrator może przetwarzać dane osobowe zawarte w ofercie także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu administrator będzie przetwarzać dane osobowe w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes,     polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

3. W zakresie Pani/Pana danych osobowych, na zasadach określonych w RODO, przysługują Pani/Panu prawa:
    1) prawo dostępu do danych osobowych;
    2) prawo sprostowania danych
    3) prawo do usunięcia danych
    4) prawo ograniczenia przetwarzania
    5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
    6) prawo do cofnięcia zgody
    7) prawo do przenoszenia danych.
4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, iż jego dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
7. Wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych prosimy o zgłaszanie na adres e-mail: iod@wiszniamala.pl.

 

Liczba odwiedzin : 686
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Wisznia Mała
Osoba wprowadzająca informację : Tomasz Grzeliński
Osoba odpowiedzialna za informację : Tomasz Grzeliński
Czas wytworzenia: 2018-11-08 09:51:11
Czas publikacji: 2018-11-08 09:51:11
Data przeniesienia do archiwum : Brak