Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 listopada 2017 r. o przyjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego niżej wymienionych uchwał oraz o możliwości zapoznania się z ich treścią: 1. Uchwała nr XXXVIII/1255/17 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/1544/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego (Dz. Urz. Woj. Doln. z dn. 11 października 2017 r., Poz. 4169). 2. Uchwała nr XL/1330/17 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej z uwagi na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu (Dz. Urz. Woj. Doln. z dn. 2 listopada 2017 r., Poz. 4475).

2017-12-01 11:18:35
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 29 listopada 2017 r., znak WOOŚ.4202.1.2017.PS.12 w sprawie Przystąpienia do procedury udziału społeczeństwa w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Czarna – Pasikurowice”

2017-12-01 11:15:49
Projekt robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich w podłożu projektowanych słupów linii 400KV relacji Czarna-Pasikurowice, województwo dolnośląskie

2017-11-29 12:27:58
Obwieszczenie Starosty Trzebnickiego o wydaniu pozwoleniu na budowę wyciągu narciarskieg w m. Machnice

2017-11-22 11:25:55
Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 31 października 2017r nr DOOŚ-DŚII.4200.10.2017.pd.2 dotyczące budowy drogi ekspresowej S-5

2017-11-09 15:10:46
Zawiadomienie o wszczęciu przez Starostę Trzebnickiego postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę wyciągu narciarskieg w m. Machnice

2017-10-18 11:43:21
Rozpoczęcie sezonu grzewczego 2017/2018

2017-10-09 11:40:20
Obwieszczenie Wójta Gminy Wisznia Mała z dnia 6 września 2017 r., znak: RIOŚ.6220.3.67.2014.2015, w sprawie przystąpienia ponownie do procedury udziału społeczeństwa w ramach ponownego rozpatrzenia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego ,,SZEWCE II” położonego na działce nr 538/97 w obrębie miejscowości Szewce, gmina Wisznia Mała w związku z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2016 r., znak: SKO 4136/13/16 (data wpływu: 20 maja 2016 r.) uchylającą w całości decyzję Wójta Gminy Wisznia Mała z dnia 29 lutego 2016 r., znak: RIOŚ.6220.3.39.2014.2015 i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

2017-09-06 14:37:32
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 24 sierpnia 2017 r., znak: DOOŚ-OAII.4200.34.2014/2015/2016.ew.pd.15

w sprawie poinformowania stron postępowania, że pismem z dnia 16 sierpnia 2017 r., znak: DOOŚ­OAII.4200.34.2014/2015/2016.ew.pd.14, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska przekazał do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 2 czerwca 2017 r., znak: DOOŚ­OAII.4200.34.2014/2015/2016.ew.pd.11, o utrzymaniu w mocy postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2014 r., znak: WOOŚ.050.24.2014.AMA.3, wyrażającego stanowisko, że  realizacja przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S-5 na odcinku Korzeńsko (bez węzła) - węzeł Widawa Wrocław według wariantu IC z korektą jego przebiegu w rejonie miejscowości Psary, przebiega etapowo oraz że nie zmieniły się środowiskowe uwarunkowania realizacji tego przedsięwzięcia określone w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 23 sierpnia 2010 r., znak: RDOŚ-02-WOOŚ-6613-1I86I09I 10I ama.

2017-09-01 11:13:18
obwieszczenie - uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego- ograniczenia w eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

2017-08-28 10:51:10