Artykuł 

 

 

Wykaz przetargów przeprowadzonych przez Gminę Wisznia Mała w roku 2006.

Lp.

Nazwa przedmiotu zamówienia

1

Budwa chodnika z odwodnieniem wzdłuż drogi powiatowej w Piotrkowiczkach

2

Sporządzanie map do celów projektowych

3

Sporządzanie map do celów planistycznych

4

Wycena nieruchomości

5

Remont dróg gminnych w Szymanowie, Psarach i Pierwoszowie

6

Dostawa i wbudowanie kruszyw w drogi gminne na terenie gminy Wisznia Mała

7

Remont SP Wisznia Mała

8

Wykonanie ulicy Wierzbowej W Rogożu

9

Sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy

10

Utrzymanie urzadzeń melioracyjnych przy drogach gminnych

11

Remont ulicy Prakowej oraz zatok autobusowych w Ozorowicach i Mienicach

12

Opracowanie projektów budowlano – wykonawczych na budowę dróg z chodnikiem i odwodnieniem na terenie gminy Wisznia Mała

13

Dostawa gruzu kruszonego do naprawy dróg i placów bminnych na terenie gminy Wisznia Mała

14

Wykonanie prac melioracyjnych na drogach gminnych w miejscowości Piotrkowiczki oraz Mienice

15

Organizacja kolonii letnich dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy 

16

Opracowanie projektu na budowe chodnika w Psarach

17

Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Akacjowej i Letniskowej w Ligocie Pięknej , II etap

18

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

19

Wyposażenie placów zabaw na terenie gminy Wisznia Mała

20

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

21

Wyposażenie placów zabaw na terenie gminy Wisznia Mała

22

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wisznia Mała i Ligota Piękna, gmina Wisznia Mała – I etap

23

Remont nawierzchni dróg gminnych masą bitumiczną

24

Wykonanie prac rozbiórkowych budynku starej Szkoły Podstawowej w Szewcach

25

Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Wisznia Mała

26

Dostawa węgla kamiennego orzech i miału węglowego do budynków komunalnych na terenie gminy Wisznia Mała

27

Remont nawierzchni dróg gminnych masą bitumiczną

28

Remont stawu p/poż oraz rowu melioracyjnego w Rogożu – gm. Wisznia Mała

29

Rozbudowy Szkoły Podstawowej w Szewcach dla potrzeb kompleksu szkolno-gimnazjalnego

30

Dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek oświatowych i Urzędu Gminy Wisznia Mała

31

Remont ul. Parkowej w Wiszni Małej

32

Odbudowa rowu melioracyjnego przy ul. Na Kolonii i ul. Sportowej w Ligocie Pięknej – gm. Wisznia Mała

33

Dostawa oleju opałowego

34

Remont nawierzchni na ul. Na Kolonii

35

Konserwacja nawierzchni bitumicznej i poboczy w Piotrkowiczkach

36

Remont nawierzchni na ul. Na Kolonii

 

Liczba odwiedzin : 594
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Wisznia Mała
Osoba wprowadzająca informację : Michał Żmijewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Michał Żmijewski
Czas wytworzenia: 2008-08-13 13:31:35
Czas publikacji: 2008-08-13 13:31:35
Data przeniesienia do archiwum : 2036-01-01