Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w postępowaniu dot. zagospodarowania parku w Psarach

2015-12-31 11:00:00
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w postępowaniu dot. zagospodarowania parku w Psarach

2015-12-30 11:00:00
Obwieszczenie o wydaniu decyzji dot. przebudowy dróg w m. Strzeszów

2015-12-14 11:00:00
Obwieszczenie o wydaniu decyzji dot. budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Psary-Widawa

2015-12-14 11:00:00
Obwieszczenie dot. wydanego postanowienia w sprawie inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Psary, gmina Wisznia Mała – ETAP I A Psary zachodnie”

2015-11-27 11:00:00
Obwieszczenie dot. wydanego postanowienia w sprawie inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Psary, gmina Wisznia Mała – ETAP I B Psary wschodnie”

2015-11-27 11:00:00
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju dot. postępowania administracyjnego w sprawie budowy obiektów/urządzeń ochrony przeciwpowodziowej

2015-11-26 11:00:00
Obwieszczenie Wójta Gminy Wisznia Mała dot. wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Psary, gmina Wisznia Mała – ETAP I A Psar

2015-11-25 11:00:00
Obwieszczenie o wydaniu przez RZGW postanowienia w postępowaniu dot. zagospodarowania terenu parku w m. Psary

2015-11-20 11:00:00
Obwieszczenie Wójta Gminy Wisznia Mała dot. inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa kontenerowej stacji transformatorowej, sieci napowietrznej i kablowej SN 20 kV, nn 0,4 kV” na działkach nr 10/20, 9/6, 9/7, 497/1, 452, 4 i 3/2, obręb Psary

2015-11-19 11:00:00