Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 5 czerwca 2017 r., znak: DOOŚ-OAII.4200.34.2014/2015/2016.ew.pd.12

w sprawie poinformowania stron o wydanym postanowieniu Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 02.06.2017 r., znak: DOOŚ-OAII.4200.34.2014/2015/2016.ew.pd.11, utrzymującym w mocy postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 20.06.2014 r., znak: WOOŚ.050.24.2014.AMA.3, wyrażające stanowisko, że realizacja przedsięwzięcia polegającego na „budowie drogi ekspresowej S-5 na odcinku Korzeńsko (bez węzła) – węzeł Widawa Wrocław według wariantu IC z korektą jego przebiegu w rejonie miejscowości Psary”, przebiega etapowo oraz, że nie zmieniły się środowiskowe uwarunkowania realizacji tego przedsięwzięcia określone w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 23.08.2010 r., znak: RDOŚ-02-WOOŚ-6613-1/86/09/10/ama

2017-06-13 11:12:23
Zmiany w zasadach obrotu ziemią rolną w Polsce

2016-07-25 10:00:00
Zespół interdyscyplinarny

2012-03-13 11:00:00
Zawiadomienie w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektów MPZP

2012-12-14 11:00:00
Zawiadomienie w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektów MPZP

2013-03-08 11:00:00
Zawiadomienie w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

2012-06-13 10:00:00
Zawiadomienie Wójta Gminy Wisznia Mała w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wisznia Mała

2009-11-10 11:00:00
Zawiadomienie o wyłożeniu do publiczego wglądu projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Wisznia Mała

2006-10-03 10:00:00
Zawiadomienie o wszczęciu przez Starostę Trzebnickiego postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę wyciągu narciarskieg w m. Machnice

2017-10-18 11:43:21
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie przerzutu wód powodziowych z rzeki Odry do koryta i doliny rzeki Widawy

2014-05-15 10:00:00