Obwieszczenie Wójta Gminy Wisznia Mała o zmianie terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego w obrębie Psary o nazwie MPZP Psary Północ oraz o zmianie miejsca i terminu dyskusji publicznej oraz terminu składania wniosków i uwag 

 

 

Wójt Gminy Wisznia Mała na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), art. 39. ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 poz. 353) oraz uchwały Rady Gminy Wisznia Mała nr VII/VIII/67/15 z dnia 24 czerwca 2015 r.w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Psary o nazwie MPZP Psary Północ, zawiadamia o zmianie terminu wyłożenia do publicznego wglądu wyżej wymienionego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, na następujący:

od 25 września 2017 r. do 30 października 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wisznia Mała, ul. Wrocławska 9, 55-114 Wisznia Mała , pokój nr 12 w godzinach pracy Urzędu.
 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25 października 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wisznia Mała, ul. Wrocławska 9, 55-114 Wisznia Mała, pokój nr 12, o godz. 16.00.

 Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, może wnieść uwagi.

 Zgodnie z art. 39 ust 1. pkt 3 i art. 54, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mają możliwość składania uwag i wniosków.

 Wnioski i uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Wisznia Małaz podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której wniosek lub uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2017 r.
 

Wójt Gminy Wisznia Mała

 

Załączniki

obwieszczenie i komunikat o wyłożeniu_MPZP_Psary - zmiana terminu.doc

Data: 2017-09-18 09:34:31 Rozmiar: 30.5k Format: .doc Pobierz

Prognoza_mpzp_Psary.pdf

Data: 2017-09-18 09:34:31 Rozmiar: 133.03k Format: .pdf Pobierz

Tekst_MPZP_Psary_Północ.pdf

Data: 2017-09-18 09:34:31 Rozmiar: 101.41k Format: .pdf Pobierz

zał1_MPZP_Psary_Północ.pdf

Data: 2017-09-18 09:34:31 Rozmiar: 2.41M Format: .pdf Pobierz

zał1_Prognoza_mpzp_Psary.pdf

Data: 2017-09-18 09:34:31 Rozmiar: 2.53M Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 435
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Wisznia Mała
Osoba wprowadzająca informację : Tomasz Grzeliński
Osoba odpowiedzialna za informację : Tomasz Grzeliński
Czas wytworzenia: 2017-09-18 09:26:44
Czas publikacji: 2017-09-18 10:55:12
Data przeniesienia do archiwum : Brak