OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH 

 

 

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH


W związku z realizacją obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), poniżej informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących prawach.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wisznia Mała, reprezentowana przez Wójta Gminy Wisznia Mała, ul. Wrocławska 9, 55-114 Wisznia Mała.

 2. Inspektor Ochrony Danych Pan Krzysztof Wygoda wykonuje swoje obowiązki od 06 maja 2019 r., tel. 880 396 692, e-mail: iod@wiszniamala.pl.

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

  1) wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Gminie Wisznia Mała,

  2) realizacji umów,

3) w pozostałych przypadkach wyłącznie w celu, na podstawie i w zakresie wcześniej udzielonej zgody.

 

 1. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są:

1) przepisy obowiązującego prawa,

2) zawarte umowy,

3) udzielona zgoda.

 

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  1) organy i podmioty upoważnione na mocy przepisów obowiązującego prawa,

  2) inne podmioty, które na podstawie umów przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Wisznia Mała, reprezentowana przez Wójta Gminy Wisznia Mała

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, oraz przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

1) prawo dostępu do danych osobowych,

2) prawo do żądania sprostowania danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

Prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania, w zakresie w jakim jest niezbędne do:

- korzystania z praw i wolności wypowiedzi informacji, do wywiązania się z prawnego obowiązku, do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych, historycznych lub do celów statystycznych, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

5) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę lub na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą,

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,

6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy spełnione są następujące przesłanki:

- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 

 1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie i jej wycofanie nie wpłynie na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 2. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 3. Podanie danych jest:

- dobrowolne - w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą,

- obowiązkowe - w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

 1. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

 

 

Liczba odwiedzin : 1213
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Wisznia Mała
Osoba wprowadzająca informację : Tomasz Grzeliński
Osoba odpowiedzialna za informację : Tomasz Grzeliński
Czas wytworzenia: 2018-07-16 14:48:20
Czas publikacji: 2019-05-06 10:04:28
Data przeniesienia do archiwum : Brak