Artykuł 

 

 

Wpisanie do Rejestru Wyborców

Wyborca, obywatel polski, stale zamieszkały lub nigdzie niezamieszkały ale stale przebywający na terenie gminy bez zameldowania na pobyt stały lub wyborca stale zamieszkały na obszarze gminy pod innym adresem niż adres jego zameldowania na pobyt stały na obszarze tej gminy, na własny wniosek wniesiony pisemnie do urzędu gminy, zostanie umieszczony w rejestrze wyborców właściwym dla wskazanego miejsca zamieszkania lub przebywania. Wniosek można składać najpóźniej do 23 maja 2014r., do godz. 14:30.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Wisznia Mała
ul. Wrocławska 9
55-114 Wisznia Mała

Do wniosku należy dołączyć:

  • kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy;
  • pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Udostępnianie Rejestru Wyborców

Rejestr wyborców jest udostępniany, do wglądu w Urzędzie Gminy, na pisemny wniosek, najpóźniej w ostatnim dniu pracy Urzędu przed dniem głosowania - w godzinach pracy Urzędu. (23 maja 2014r., do godz. 14:30)

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.)

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011r w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczypospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2011 r. Nr 158, poz.941)

Informacje dodatkowe

Dopisać do rejestru wyborców mogą tylko osoby na stałe zamieszkałe na terenie Gminy Wisznia Mała, które nie są zameldowane na pobyt stały. Decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców wydaje się w sytuacji udowodnienia, że dana osoba na stałe zamieszkuje na obszarze danej gminy.

To do wnioskodawcy należy udokumentowanie tego faktu poprzez przedłożenie dokumentów potwierdzających stały pobyt tj. dokumentu najmu, własności, a także oświadczeń o stałym zamieszkaniu przez osoby wspólnie zamieszkujące w tym lokalu lub sąsiadów. Stałe zamieszkanie i związanie z Gminą Wisznia Mała można również wykazać poprzez przedłożenie umowy o pracę lub zaświadczenia o zatrudnieniu lub ewentualnie przez przedłożenie oświadczeń z organizacji społecznych, stowarzyszeń itp.

Osoba ubiegająca się o wpisanie do rejestru wyborców zameldowana na pobyt czasowy zobowiązana jest do wyjaśnienia rozbieżności pomiędzy zadeklarowanym w zgłoszeniu meldunkowym pobytem czasowym, a deklarowanym we wniosku o wpisanie do rejestru wyborców stałym pobytem. Niewykazanie stałego zamieszkania na terenie Gminy Wisznia Mała może skutkować wydaniem decyzji o odmowie wpisania do rejestru wyborców.

Sprawy wymienione załatwia się po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i złożeniu stosownych dokumentów.

Dokumenty do pobrania:

 

Liczba odwiedzin : 610
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Wisznia Mała
Osoba wprowadzająca informację : Michał Żmijewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Michał Żmijewski
Czas wytworzenia: 2014-04-24 14:32:05
Czas publikacji: 2014-04-24 14:32:05
Data przeniesienia do archiwum : 2036-01-01