Formularze wniosków 

 

 

Wyborca przebywający czasowo na obszarze gminy w dniu wyborów na własny wniosek wniesiony osobiście na piśmie najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów może być dopisany w obwodzie właściwym dla miejsca jego przebywania. Wniosek należy złożyć do 20 maja 2014 r.

Wyborca niepełnosprawny może być dopisany w wybranym przez siebie obwodzie głosowania, (spośród obwodów dostosowanych dla wyborców niepełnosprawnych) na własny wniosek wniesiony na piśmie. Wniosek należy złożyć do 12 maja 2014 r.

Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje (po wypełnieniu wniosku), zaświadczenie o prawie do głosowania. Na jego podstawie może zagłosować w dowolnym obwodzie głosowania na ternie kraju i za granicą. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście, albo przez upoważnioną na piśmie osobę. W upoważnieniu wskazuje się imię (imiona) i nazwisko oraz nr PESEL wyborcy oraz pełnomocnika. Zaświadczenia o prawie do głosowania można pobierać do 23 maja 2014 r.

 

Liczba odwiedzin : 584
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Wisznia Mała
Osoba wprowadzająca informację : Michał Żmijewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Michał Żmijewski
Czas wytworzenia: 2014-04-24 15:09:46
Czas publikacji: 2014-04-24 15:09:46
Data przeniesienia do archiwum : 2036-01-01