Prawo do głosowania korespondencyjnego 

 

 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407 z późn. zm.), w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

 • całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.),
 • niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ww. ustawy,
 • całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ww. ustawy,
 • orzeczenie o zaliczeniu do I gruру inwalidów,
 • orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów,
 • a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zgłoszenie do głosowania korespondencyjnego:


Zamiar głosowania korespondencyjnego przez wyborcę niepełnosprawnego należy zgłosić najpóźniej do dnia 5 maja 2014r. na adres:

Urząd Gminy Wisznia Mała
Sekretarz Gminy
ul. Wrocławska 9
56-114 Wisznia Mała


Informacja telefoniczna pod numerami:  71 312 70 25, 507 111 230
 
Wyborca niepełnosprawny wypełnia formularz zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego i przekazuje go na wyżej wymieniony adres.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego.pdf

Ponadto w zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a, zaznaczając odpowiedni punkt w rubryce Oświadczenia

Zgłoszenie zamiaru głosowania przy użyciu nakładek Braillea.pdf

Zgłoszenia mogą być również dokonane ustnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.
 
Uwaga! Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.
 
Wyborca zostanie skreślony ze spisu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania i ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla obwodowej komisji wyborczej, wyznaczonej dla celów głosowania korespondencyjnego na terenie gminy, w której wyborca ma miejsce stałego zamieszkania.


Wyborca, nie później niż 7 dni przed dniem wyborów, otrzyma z Urzędu Gminy pakiet wyborczy, który zostanie doręczony wyłącznie do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru. Jeżeli wyborca nie może potwierdzić odbioru, doręczający sam stwierdzi datę doręczenia oraz wskaże odbierającego i przyczynę braku jego podpisu.


W przypadku nieobecności wyborcy pod wskazanym adresem doręczający umieści zawiadomienie o terminie powtórnego doręczenia w skrzynce na listy lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania. Termin powtórnego doręczenia nie może być dłuższy niż 3 dni od dnia pierwszego doręczenia.


Skład pakietu wyborczego przekazywanego wyborcy:

 • koperta zwrotna,
 • karta lub karty do głosowania,
 • koperta na kartę lub karty do głosowania,
 • oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania,
 • instrukcja głosowania korespondencyjnego,
 • ewentualnie nakładki na karty do głosowania sporządzone w alfabecie Braille'a (jeżeli wyborca zażądał ich przesłania).

Sposób głosowania:

Na karcie do głosowania wyborca oddaje głos, w sposób określony w informacji znajdującej się w dolnej części karty do głosowania. Należy pamiętać, że znakiem „x” są dwie linie przecinające się w obrębie kratki przeznaczonej na oddanie głosu.
 
Po oddaniu głosu należy kartę do głosowania lub karty do głosowania umieścić w kopercie oznaczonej „Koperta na kartę do głosowania” i kopertę tę zakleić.
Uwaga! Niezaklejenie koperty na kartę/y do głosowania spowoduje, że karta/y do głosowania nie będzie/ą uwzględniona/e przy ustalaniu wyników głosowania.
 
Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej zaadresowanej na adres obwodowej komisji wyborczej.
Do koperty zwrotnej należy także włożyć oświadczenie (załączone w pakiecie wyborczym) o osobistym i tajnym oddaniu głosu.
 
Przed włożeniem oświadczenia do koperty należy wpisać na nim miejscowość i datę jego sporządzenia oraz własnoręcznie je podpisać. Jeżeli wyborca nie może lub nie umie złożyć podpisu, oświadczenie podpisuje za niego inna osoba przez niego upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu; w takim przypadku osoba upoważniona wpisuje również nazwę miejscowości i datę sporządzenia oświadczenia.

Uwaga! Niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej lub niepodpisanie go spowoduje, że karta/y do głosowania nie będzie/ą uwzględniona/e przy ustalaniu wyników głosowania.
 
Kopertę zwrotną należy zakleić i nadać na adres obwodowej komisji wyborczej. Nadanie polega na przekazaniu koperty zwrotnej przedstawicielowi Poczty Polskiej, w miejscu zamieszkania wyborcy głosującego korespondencyjnie. Przedstawiciel Poczty Polskiej wyda wyborcy dowód nadania. Nadanie koperty zwrotnej może nastąpić nie później niż ostatniego roboczego dnia przed dniem wyborów, czyli do dnia 23 maja 2014r.

Wyborca może, do czasu zakończenia głosowania (czyli do 25 maja 2014r. do godz. 21:00), osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej, której adres znajduje się na kopercie zwrotnej.

Uwaga! Głosować korespondencyjne (na zasadach przewidzianych dla wyborców niepełnosprawnych) nie mogą wyborcy niepełnosprawni umieszczeni w spisach wyborców w: obwodach głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz domach studenckich, a także w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich oraz wyborcy, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania.

 

Liczba odwiedzin : 565
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Wisznia Mała
Osoba wprowadzająca informację : Michał Żmijewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Michał Żmijewski
Czas wytworzenia: 2014-04-28 11:39:20
Czas publikacji: 2014-04-28 11:39:20
Data przeniesienia do archiwum : 2036-01-01