Prawo do głosowania przez pełnomocnika 

 

 

Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, o których mowa w punkcie 1 niniejszego przewodnika oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania (25 maja 2014r.) ukończą 75 lat, mają prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika.

 • Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

Uwaga! Pełnomocnikiem nie może być:

  • osoba wchodząca w skład komisji obwodowej komisji właściwej dla obwodu głosowania osoby   udzielającej pełnomocnictwa do głosowania,
  • mężowie zaufania,
  • kandydaci na posłów parlamentu Europejskiego.
 • Pełnomocnictwo można przyjąć od jednej osoby lub dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.
 • Pełnomocnictwa udziela się przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca najpóźniej do dnia 15 maja 2014 r. składa wniosek na niżej wymieniony  adres:

Wniosek o pełnomocnictwo do głosowania

Urząd Gminy Wisznia Mała
Sekretarz Gminy
ul. Wrocławska 9
56-114 Wisznia Mała

Informacja telefoniczna pod numerami:  71 312 70 25, 507 111 230

Do wniosku należy dołączyć:

 • pisemną zgodę od osoby mającej być pełnomocnikiem (zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania)
 • kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat,
 • kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa.

Akt pełnomocnictwa jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy lub w innym miejscu na obszarze gminy, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku o jego sporządzenie.

Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa. Cofnięcie pełnomocnictwa następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów, tj. do dnia 23 maja 2014r., stosownego oświadczenia Burmistrzowi Miasta i Gminy w miejscu gdzie sporządzono akt pełnomocnictwa, lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.

Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu wyborczym, jeżeli wcześniej jego pełnomocnik nie oddał głosu. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa.

Uwaga! Głosowania przez pełnomocnika nie przeprowadza się w obwodach głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz domach studenckich, a także w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich.

Szczegółowe zasady w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. Nr 157, poz. 936).

 

Liczba odwiedzin : 592
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Wisznia Mała
Osoba wprowadzająca informację : Michał Żmijewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Michał Żmijewski
Czas wytworzenia: 2014-04-28 12:45:55
Czas publikacji: 2014-04-28 12:45:55
Data przeniesienia do archiwum : 2036-01-01