Zasady dostępu do informacji publicznej 

 

 

Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu.

Każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:

uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,wglądu do dokumentów urzędowych,dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących
z powszechnych wyborów.

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

Dostęp do informacji publicznej jest ograniczony w przypadkach:

informacji niejawnej (tajemnicy państwowej i służbowej),informacji stanowiącej tajemnicę ustawowo chronioną (tajemnicę zawodową lub jednostki organizacyjnej),tajemnicy przedsiębiorcy, chyba że przedsiębiorca zrezygnuje z przysługującego mu prawa,ze względu na prywatność osoby fizycznej, z dwoma wyjątkami:

a) ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach fizycznych pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzania i wykonywania funkcji,

b) osoba fizyczna rezygnuje z przysługującej ochrony jej prywatności.

Udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:

ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,udostępnianie na wniosek zainteresowanego,wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscuwstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej udostępniana jest na wniosek zainteresowanego.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej należy składać:

osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Wisznia Mała – ul Wrocławska 9 pok. 11 (I – piętro)

drogą pocztową na adres:drogą elektroniczną na adres mailowy Urzędu Gminy Wisznia Mała – ug_wisznia@wiszniamala.pl

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku Urząd Gminy Wisznia Mała obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Koszty:

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatne

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek Urząd Gminy Wisznia Małamusi ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, Urząd Gminy Wisznia Małamoże pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości określonej w ZARZĄDZENIU NR 21/II/2012 Wójta Gminy Wisznia Mała z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie udostępniania informacji publicznej:

1) koszt kserokopii/wydruku:

a) czarno - białej w formacie:

A4 - 0,25 zł/odbitka jednostronna A4 - 0,50 zł/odbitka dwustronna A3 - 0,50 zł/odbitka jednostronna A3 - 1,00 zł/odbitka dwustronna

b) kolorowej w formacie:

A4 - 2,00 zł/odbitka jednostronna A4 - 4,00 zł/odbitka dwustronna A3 - 4,00 zł/odbitka jednostronna A3 - 8,00 zł/odbitka dwustronna

2) zapis na płycie CD-ROM lub DVD +/- R wraz z nośnikiem - 3,00 zł/sztuka

3) opłaty, o których mowa wyżej pobierane są:

a) za zaliczeniem pocztowym - w przypadku, gdy informacja publiczna jest przekazywana za pośrednictwem poczty lub kuriera

b) na rachunek Gminy Wisznia Mała: Bank Spółdzielczy w Trzebnicy 72 9591 0004 2001 0020 0514 0002

Urząd Gminy Wisznia Maław terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego jej wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej) w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona stanowi ponowne wykorzystanie informacji publicznej.

Zasady udostępniania informacji publicznych będących w posiadaniu Gminy Wisznia Mała w celu ich ponownego wykorzystywania

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja publiczna:

udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wisznia Mała–

http://www.bip.wiszniamala.pl

udostępniona w serwisie internetowym Gminy Wisznia Mała -

http://www.wiszniamala.pl

przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej dla informacji publicznych udostępnianych w BIP Urzędu Gminy Wisznia Mała:

Jeśli dla danej informacji publicznej udostępnionej w BIP Urzędu Gminy Wisznia Mała nie zostały określone inne, odrębne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do:

1) informowania o źródle pozyskania danych w postaci dopisku o treści: „Źródło:Urząd Gminy Wisznia Mała",

2) poinformowania o datach wytworzenia i pozyskania informacji publicznej,

3) dalszego udostępniania innym użytkownikom informacji wyłącznie w pierwotnej pozyskanej formie,

4) informowania o przetworzeniu przez wnioskodawcę informacji publicznej ponownie wykorzystywanej (podanie kto i kiedy dokonał przetworzenia informacji).

Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej dla informacji publicznych udostępnianych na wniosek:

1) informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Wisznia Mała,

2) wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.

Sposób korzystania z informacji publicznych spełniających cechy utworu lub stanowiących bazę danych

Urząd Gminy Wisznia Małazapewnia możliwość wykorzystywania utworu lub bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we fragmentach, oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych, pod warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim.

Zasady odpowiedzialności Urzędu Gminy Wisznia Mała

Urząd Gminy Wisznia Mała nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.

Urząd Gminy Wisznia Mała nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji publicznej będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujące Urząd Gminy Wisznia Mała.

Tryb wnioskowy udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania

Wniosek składa się na formularzu, którego wzór został określony w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 94). Wniosek można złożyć w formie dokumentu papierowego bądź w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565).W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nie usunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.Wójt Gminy Wisznia Mała może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, zgodnie z załącznikiem nr 3 do w/w zarządzenia.Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty:

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. W przypadku otrzymania sprzeciwu Urząd Gminy Wisznia Mała, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat. Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), z tym że:

a) odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,

b) uzasadnienie decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania informacji publicznej na podstawie art. 23g ust. 8 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej zawiera wskazanie osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada prawa autorskie, jeżeli jest znana, albo licencjodawcy, od któregoUrząd Gminy Wisznia Mała uzyskał dany utwór.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), z tym że:

a) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,

b) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Sposób korzystania z informacji publicznych spełniających cechy utworu lub stanowiących bazę danych:

Urząd Gminy Wisznia Mała zapewnia możliwość dowolnego wykorzystywania utworu lub bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we fragmentach, oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych, pod warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.).

 

 

Załączniki

Zacznik_Dane_Wnioskodawcy.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 56k Format: .doc Pobierz
Liczba odwiedzin : 1167
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Wisznia Mała
Osoba wprowadzająca informację : Michał Żmijewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Michał Żmijewski
Czas wytworzenia: 2013-03-06 14:30:27
Czas publikacji: 2016-10-13 15:57:37
Data przeniesienia do archiwum : 2036-01-01