Rejestr instytucji kultury 

 

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Wisznia Mała prowadzony jest na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

 

Sposób prowadzenia REJESTRU INSTYTUCJI KULTURY, dla których organizatorem jest Gmina Wisznia Mała:

 1. rejestr instytucji kultury jest prowadzony w postaci elektronicznej;
 2. niezależnie od prowadzonego przez organizatora rejestru, dla każdej instytucji zakłada się i prowadzi oddzielnie elektroniczną księgę rejestrową;
 3. zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultury lub osoby przez niego upoważnionej;
 4. wniosek o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze składa się w postaci papierowej, w jednym egzemplarzu, albo w postaci elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr. 64, poz. 565, z późn. zm.);
 5. do wniosku dołącza się dokumenty stanowiące podstawę dokonania zmiany wpisu w rejestrze.Sposób udostępniania danych zawartych w REJESTRZE INSTYTUCJI KULTURY, dla których organizatorem jest Gmina Wisznia Mała

Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury:

 • informację o rejestrze, rejestr oraz sposób udostępniania danych zawartych w nim zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora, tj. Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wisznia Mała;
 • dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez:

           - otwarty dostęp do zawartości rejestru,
           - wydanie odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej;

 • udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie otwartego dostępu do zawartości rejestru jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wisznia Mała;
 • organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis pełny lub skrócony każdemu kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie:

           - odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej;
           - odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze;

 • odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru;
 • odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.
 

Załączniki

KSIĘGA REJESTROWA PROWADZONY PRZEZ GMINĘ WISZNIA MAŁA..docx

Data: 2019-01-03 10:55:12 Rozmiar: 20.75k Format: .docx Pobierz

Odpis pełny z księgi rejestrowej.docx

Data: 2016-10-26 12:55:28 Rozmiar: 13.17k Format: .docx Pobierz

Odpis skrócony z rejestru instytcji kultury.docx

Data: 2016-10-26 12:55:28 Rozmiar: 13.16k Format: .docx Pobierz

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY PROWADZONY PRZEZ GMINĘ WISZNIA MAŁA.docx

Data: 2016-10-26 12:55:28 Rozmiar: 14.08k Format: .docx Pobierz

Wniosek o dokonanie zmian wpisu w rejestrze instytucji kultury.docx

Data: 2016-10-26 12:55:28 Rozmiar: 12.52k Format: .docx Pobierz

Wniosek o wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury.docx

Data: 2016-10-26 12:55:28 Rozmiar: 14.31k Format: .docx Pobierz

ZARZĄDZENIE wójta Rejestr Kultury.pdf

Data: 2016-10-26 12:55:28 Rozmiar: 267.88k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 780
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Wisznia Mała
Osoba wprowadzająca informację : Tomasz Grzeliński
Osoba odpowiedzialna za informację : Tomasz Grzeliński
Czas wytworzenia: 2016-10-26 12:44:26
Czas publikacji: 2019-01-03 10:35:22
Data przeniesienia do archiwum : 2036-10-27